• darkblurbg
    Woondroom Consulting
    Strategische advisering - Public relations - Interim management
  • darkblurbg
    Woondroom consulting
    Masterclasses - Sparring partner - Intervisie

Voorzitter Parlementaire Enquête Woningcorporaties

Naar aanleiding van een reeks zware incidenten kregen politiek en samenleving de indruk dat zij niet meer in control waren over de woningcorporaties. De enquêtecommissie verrichtte het diepste onderzoek dat ooit naar de sector is gedaan. Op 30 oktober 2014 verscheen het rapport “Ver van huis”. In het voorwoord bij dit rapport geef ik als voorzitter van de enquêtecommissie mijn samengevatte indrukken weer. De vier “G’s” (Gedrag, Geld, Governance en Grenzen) lieten zien waar het fout ging. Via de nieuwe Woningwet is het stelsel daarna in tact gelaten maar scherper afgebakend. Vanaf toen is de kans op incidenten flink verkleind maar we moeten er oog voor houden dat corporaties hun goede werk kunnen blijven doen.

______________________________________________________________________________________

Vrijstelling verhuurderheffing voor krimpgebieden

Krimp heeft gigantische gevolgen voor de gebieden waar zich die krimp voordoet. Ook op het gebied van de volkshuisvesting. Je kunt krimp niet wegpoetsen maar we kunnen wel proberen de maatschappelijke effecten te dempen. Woningcorporaties doen daarvoor al dapper werk. Zo kunnen zij het probleem van goedkoop leegstaand particulier vastgoed helpen oplossen door deze woningen toe te voegen aan de sociale voorraad. Geen verloedering en tegelijk kortere wachtlijsten.

Helaas wilde de minister ook dan weer verhuurderheffing innen. Experimenten zijn dan niet meer rendabel. Door mijn zwaar bevochten aangenomen amendement wordt dat nu voorkomen gedurende 20 jaar.

Aangenomen motie

______________________________________________________________________________________

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij sociale huurwoningen

Belastingen komen bovenop alle bedragen die corporaties toch al moeten ophoesten, zoals saneringsheffingen en verhuurderheffing. Wanneer de minister Nederland indeelt in woningmarktregio’s leidt dat tot extra vastgoedtransacties. Het is niet fair als daar dan weer overdrachtsbelasting over wordt afgeroomd. Om maar niet te spreken over de vennootschapsbelasting. Aangenomen moties Van Vliet zorgen ervoor dat de minister verplicht moet onderzoeken, hoe vrijstelling van deze heffingen al of niet gedeeltelijk tot stand kan komen.

Aangenomen motie

_______________________________________________________________________________________

Inspanning voor lange termijnvisie op de huurtoeslag

Er zijn nog zoveel praktische details in de sfeer van de uitwerking van de nieuwe Woningwet niet geregeld. Intussen blijft de regering maar geld rondpompen via verhuurderheffing en meer huurtoeslagen. De laatste jaren leidt dat steevast tot tekorten die weer aangevuld moeten worden. Hier ontbreekt visie. Laten we samen kijken hoe we zaken beter en gemakkelijker kunnen regelen.

Aangenomen motie

_______________________________________________________________________________________

CPB doorgerekende Tegenbegroting Van Vliet 2016 en 2017.

Uniek natuurlijk voor een 1-mansfractie in de 2e Kamer: 2 jaar achter elkaar een door het CPB doorgerekende tegenbegroting indienen bij de Algemene financiële beschouwingen. De laatste keer vond ik al voldoende middelen om de verhuurderheffing direct te halveren. Dat zou een mooi vliegwiel zijn om woningbouw door corporaties te stimuleren. De minister liet zich ontvallen dat een volgend kabinet de verhuurderheffing best eens kan verhogen. Wat mij betreft niet dus.

CPB notitie

______________________________________________________________________________________

Roland als uw Voorzitter?

Ik ben er voor u en wel direct. Met nadruk op humor of juist op tact. Als het echt aankomt op een helikopterview en neutraal voorzitterschap, bijvoorbeeld als u onderhandelt met een gemeente over prestatieafspraken, dan ben ik uw man. Zie hieronder voor een greep uit mijn succesvolle ervaringen:

Dagvoorzitter Overleg Eindhoven / woningcorporaties prestatieafspraken

Voorzitter Algemeen overleggen Kamercommissie Wonen & Rijksdienst

Voorzitter Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties

Voorzitter Algemeen Overleggen Kamercommissie Financiën

Voorzitter Werkgroep Voordrachten & Benoemingen

Voorzitter Contactgroep Duitsland