• darkblurbg
    Woondroom Consulting
    Strategische advisering - Public relations - Interim management
  • darkblurbg
    Woondroom consulting
    Masterclasses - Sparring partner - Intervisie

In de afgelopen jaren bleek uit vele ontmoetingen en gesprekken die ik had met bestuurders en toezichthouders van corporaties, dat het politieke klimaat, de publieke opinie en de praktijk van de Woningwet het u niet gemakkelijk maken. Verhuurderheffing, passend toewijzen, statushouders, wachtlijsten, splitsing DAEB/niet-DAEB, leefbaarheid, maatschappelijk vastgoed, regio-indeling, saneringsheffingen, vennootschapsbelasting, gemeentelijk grondbeleid, een minister die zegt dat u uw stuivers zit te tellen, een koepelvoorzitter die de minister dan weer voor autist uitmaakt en al het overige lekkers dat over u en uw huurders wordt uitgestrooid, illustreren dit.

     In Den Haag....

De laatste jaren heb ik mij ingespannen om woningcorporaties de kans te gunnen zichzelf opnieuw te bewijzen na de parlementaire enquête. Zo heb ik mij ingespannen om vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting van tafel te krijgen, om experimenten in krimpgebieden te kunnen laten plaatsvinden zonder verhuurderheffing, om waarderingsgrondslagen bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Autoriteit woningcorporaties op een lijn te krijgen, om praktische vraagpunten uit de Woningwet op te lossen en vele andere zaken. Dit alles kan overigens niet zonder een visie op de sociale volkshuisvesting. Een visie die we bij het ministerie en de koepelorganisaties missen.

Als geen ander heb ik daar de afgelopen jaren oog voor gehad en heb ik geprobeerd de Haagse politiek en beleidsmakers te bewegen om het voor woningcorporaties blijvend mogelijk te maken hun werk goed te doen. Na het enquêterapport “Ver van huis” kwam de nieuwe Woningwet. Juist als sluitstuk van de parlementaire enquête hebben wij sterk erop aangedrongen om het stelsel met toegelaten instellingen in stand te laten. Niet terug naar de overheid en niet geheel naar de markt.

     En daarna...

Na bijna zeven jaar lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, begin ik aan een nieuwe fase en heb ik mij inmiddels gevestigd als zelfstandig ondernemer. De nadruk tijdens mijn parlementaire periode lag op de sector van de sociale volkshuisvesting, op uw sector. Woningcorporaties dragen in zeer belangrijke mate bij aan het feit dat Nederlanders een fatsoenlijk dak boven hun hoofd hebben.

Ik heb een visie op uw sector ontwikkeld. Die dient als een stevige basis voor mijn handelen en graag deel ik deze visie met u. Een visie waarin ik voor het volgende kabinet een nieuwe staatssecretaris van volkshuisvesting bepleit, met drie coördinatoren eronder voor respectievelijk de grote stedenproblematiek, de krimpgebieden en overig Nederland.

Ook zie ik mogelijkheden voor de ontwikkeling van meerdere soorten vergunningen voor toegelaten instellingen, met variërende niveaus van toezicht en waarborging. Waarom? Omdat we veel en veel meer regionale diversiteit nodig hebben in onze volkshuisvesting. Zeer recent zei minister Blok dat hij zich goed kan voorstellen dat een volgend kabinet de verhuurderheffing gaat verhogen. U en ik zijn het met elkaar eens dat we zoiets moeten zien te voorkomen.

Wat dacht u van de winstbelasting (Vpb). Die geldt nu voor al uw activiteiten. Maar mijn stelling is: door de scheiding van DAEB en niet-DAEB is er feitelijk geen staatssteundiscussie meer en zouden we terug moeten kunnen naar de oude situatie, waarin alleen Vpb geldt voor niet-DAEB. Vindt u dat uw koepelorganisatie dit soort zaken goed voor u afwikkelt? Ik kan me voorstellen dat u behoefte heeft aan specifieke ondersteuning of veel doelgerichter wil sparren.

     Wat kan ik voor u en uw stakeholders betekenen?

Graag ben ik uw sparring partner en strategisch adviseur en kan ik optreden als uw specifieke belangenbehartiger, of het nou bijvoorbeeld om prestatieafspraken, woningmarktregio’s of de relatie met de brancheorganisatie en beleidsmakers gaat. Daarnaast ben ik tevens beschikbaar voor interim management. Bij deze diensten merk ik vooral op dat het om maatwerk gaat. In een persoonlijk gesprek luister ik graag naar uw wensen of noden. Met mijn uitgebreide ervaring en netwerk kan ik u en de uwen vooruit helpen. 

Ik ben er klaar voor en ik ben er voor u! Neemt u gerust contact op per gsm of per mail.

 

     Met vriendelijke groet,

 

     Roland van Vliet